Ochrana osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen „Pravidla“) obchodní společnosti FIT&JOY s.r.o., se sídlem se sídlem Praha 3 – Jičínská 226/17, PSČ 130 00, IČ: 018 92 444, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17856 (dále jen „Poskytovatel“ nebo “FITJOY”) upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti ochrany osobních údajů související se smlouvou o poskytování služeb „FITJOY“ (dále jen „Služba“ a „Smlouva o poskytování služeb“) uzavíranou mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“).

1.2. Pravidla tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb. Pojmy použité v pravidlech mají stejný význam jako shodné pojmy použité ve Smlouvě o poskytování služeb včetně všeobecných obchodních podmínek.

2. Ochrana osobních údajů uživatele

2.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.2. Poskytovatel bude jako správce zpracovávat Uživatelovi osobní údaje v souvislosti s poskytováním objednaných Služeb. Zpracovávání osobních údajů v souladu s těmito Pravidly je nezbytné za účelem splnění smluvních závazků Poskytovatele v souvislosti s objednanými Službami. Za účelem vedení evidence Uživatelů je Poskytovatel oprávněn zpracovávat jméno a příjmení, adresu elektronické pošty, datum narození, telefonní číslo, IP adresu Uživatele a další osobní údaje, které uživatel vloží do Uživatelského účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Za účelem vstupní diagnostiky, doporučeného kalorického příjmu, zjištění klíčových zvyků a dalších Služeb nezbytných pro personalizaci Programu FITJOY, je Poskytovatel dále oprávněn zpracovávat údaje o Uživatelově zdravotním stavu, životním stylu a fyziologii (dále společně s předchozími vše jen jako „osobní údaje“), které Poskytovateli nebo jím pověřené osobě Uživatel sdělí. Dále Poskytovatel zpracovává Uživatelovo chování v Aplikaci, konkrétně dobu používání Aplikace a využívání jednotlivých funkcionalit (dále společně s předchozími vše jen jako „osobní údaje“); tyto údaje jsou zpracovávány za účelem personalizace programu a zvýšení kvality poskytovaných Služeb.

2.3. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, v rámci telefonických konzultací) jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle článku 2.2. je nutnou podmínkou pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb.

2.4. Při návštěvě webové stránky jsou o Uživateli zpracovávány data jako IP adresa, datum a čas přístupu na webovou stránku, informace o jeho internetovém prohlížeči, cookies, používaného zařízení či nastavení jazyka. Tyto data jsou zpracovávány zcela anonymizovaně a tudíž nemohou být přiřazeny ke konkrétní osobě.

2.5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.

2.6. V případě, že má Uživatel podezření na nesprávnost svých údajů, a to jak subjektivní, tak objektivní povahy, může požádat o nápravu prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@fitjoy.cz. Poskytovatel je v takových případech povinen opravit Uživatelovi osobní údaje.

2.7. Zprostředkovává-li Poskytovatel poskytnutí služeb, které jsou podmínkou pro řádné čerpání Služeb (dále jen „Podmiňující výkon“), Uživatel tímto souhlasí, že Poskytovatel a poskytovatel Podmiňujících výkonů budou spolu přímo komunikovat jeho osobní údaje (včetně zvláštních kategorií osobních údajů např. o zdravotním stavu), které poskytne některému z nich a které jsou nezbytné k poskytnutí Podmiňujících výkonů, a dále výstupy poskytnutí Podmiňujících výkonů (např. návrhy na úpravy Uživatelského účtu), a to za účelem řádného poskytnutí Služeb a v rozsahu k tomu účelu nezbytném.

2.8. Osobní údaje je Poskytovatel oprávněn zpracovávat po celou dobu, kdy Uživateli poskytuje Služby, a dále po dobu do uplynutí příslušných reklamačních, prekluzivních a promlčecích lhůt, které se váží k závazkům v souvislosti s poskytovanými Službami, a to pouze za účelem uvedeným v čl. 2.2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.9. Uživatel má právo na přenositelnost svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zároveň je prováděno automatizovaně. Poskytovatel je v tomto případě povinen jako správce údajů předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu.

2.10. Poskytovatel je oprávněn využít Uživatelovi osobní údaje v anonymizované podobě pro statistické, vědecké a vzdělávací účely. Uživatel musí vzít na vědomí, že poskytování veškerých osobních údajů je dobrovolné, je však podmínkou řádného poskytování Služeb.

2.11. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje za pomoci svých smluvních partnerů, kteří pro něj zajišťují poskytování určité součásti Služeb (poskytovatel IT služeb např. Freshchat, poskytovatel analytických služeb např. Smartlook, poskytovatel platební brány apod.); smluvní partner je oprávněn zpracovávat Uživatelovi osobní údaje pouze v rámci úkolů, které plní při poskytování Služeb, a v rozsahu k tomu účelu nezbytném.

2.12. Poskytovatel využívá technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje, díky využití anonymizovaných údajů, ukázat Uživatelům, kteří již projevili zájem o Služby, relevantní obchodní sdělení v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

2.13. Uživatel má právo být seznámen s tím, kterým osobám byly jeho osobní údaje zpřístupněny.

2.14. Poskytovatel je oprávněn využít Uživatelovi kontaktní údaje za účelem nabídky služeb obdobných těm, respektive souvisejících s těmi, které si objednal (oprávněné zájmy Poskytovatele). Uživatel má právo takové využití svých kontaktních údajů kdykoli odmítnout sdělením Poskytovateli anebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

2.15. Poskytovatel a další osoby zpracovávající osobní údaje jsou povinni důsledně zachovávat mlčenlivost o Uživatelových osobních údajích a nesdělit tyto údaje třetí osobě. Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, pokud povinná osoba využije osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti (např. podání svědecké výpovědi) nebo za účelem prosazení svých práv (soud), která vůči Uživatelovi má, postupem stanoveným zákonem. Povinná osoba je oprávněna sdělit Uživatelovi osobní údaje v nezbytném rozsahu svým zaměstnancům a právním, daňovým a obdobným poradcům, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti nejméně v rozsahu stanoveném těmito Pravidly.

2.16. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Uživatelových práv a oprávněných zájmů, a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců.

2.17. Pokud Uživatel zjistí nebo se domnívá, že správce nebo jeho zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li Uživatelova žádost shledána oprávněnou, odstraní správce nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel Uživatelově žádosti, má Uživatel právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, aby se obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud Uživateli vznikla v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle Občanského zákoníku. Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených právním předpisem u správce nebo zpracovatele, odpovídá za ně správce.

2.18. Uživatel má právo na výmaz osobních údajů, pokud vznese námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů. Uživatel musí vzít na vědomí, že zpracování osobních údajů v rozsahu čl. 2.2. je nezbytné pro plnění Smlouvy o poskytování služeb a jeho absence vede k zániku smluvního vztahu.

3. Ochrana osobních údajů třetích osob

3.1. V souvislosti s provozem služby může ze strany Poskytovatele (z popudu Uživatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob uložených Uživatelem v rámci služby. Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že Uživatel v těchto případech vystupuje jako správce osobních údajů a Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů.

3.2. Osobním údajem se pro účely Smlouvy o poskytování služeb rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně zákona o ochraně osobních údajů a které byly Uživatelem či jinou osobou uloženy na server či sděleny pracovníkovu Poskytovatele v rámci služby (dále společně jen jako „osobní údaje třetích osob“).

3.3. Zpracování osobních údajů třetích osob není nezbytnou součástí plnění Smlouvy o poskytování služeb. Uživatel bere na vědomí, že sdělování osobních údajů třetích osob je čistě dobrovolné.

3.4. Smlouvou o poskytování služeb Uživatel pověřuje Poskytovatele ke zpracování osobních údajů třetích osob v rozsahu nezbytném pro řádné poskytnutí Služeb.

3.5. Poskytovatel je povinen zpracovávat osobní údaje třetích osob v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Uživatel se zavazuje zajistit souhlas všech subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů v rámci služby. Uživatel bere na vědomí, že jestliže Poskytovatel zjistí, že Uživatel porušuje povinnosti stanovené zákonem o ochraně osobních údajů, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů třetích osob.

3.6. Ke zpracování osobních údajů třetích osob bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů Poskytovatele, maximálně však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

3.7. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje třetích osob za pomoci svých smluvních partnerů, kteří pro něj zajišťují poskytování určité součásti Služeb (poskytovatel IT služeb apod.); smluvní partner je oprávněn zpracovávat osobní údaje třetích osob pouze v rámci úkolů, které plní při poskytování Služeb, a v rozsahu k tomu účelu nezbytném.

3.8. Poskytovatel se zavazuje přijmout opatření v přiměřeném rozsahu, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům třetích osob, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů třetích osob.

3.9. Poskytovatel zajistí informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji třetích osob o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

4. Ukládání cookies

4.1. Webové stránky fitjoy.cz využívají pro svoji činnost tzv. cookies. Cookies se rozumí malé datové soubory, vytvářené webovým serverem a ukládané v Uživatelově počítači. Navštíveným webovým stránkám umožnují zaznamenat Uživatelovi úkony a nastavení, takže tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

4.2. Poskytovatel využívá Cookies k zabezpečení a prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření, měření návštěvnosti webu a marketingovým účelům. Pro účely vytváření anonymizovaných statistik využíváme služeb Google Analytics od společnosti Google Inc. Bližší informace o nakládání s cookies pro marketingové účely najdete na stránkách zpracovatelských společností: Google: Ochrana soukromí a smluvní podmínky, Facebook: Zásady používání dat a SEZNAM.CZ: Sklik.

4.3. Uživatel souhlasí s ukládáním Cookies na jeho počítač. V případě, že je možné závazky Poskytovatele ze Smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání Cookies na počítač Uživatele, může Uživatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Uživatel může ukládání Cookies kdykoliv vypnout ve svém prohlížeči.

V Praze dne 14. 12. 2018,
FIT&JOY s.r.o.