Všeobecné obchodní podmínky

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: 14. prosinec 2018

1. Definice pojmů

1.1. „Poskytovatel“ je obchodní společnost FIT&JOY.cz, IČO: 018 92 444, se sídlem Praha 3 – Jičínská 226/17, PSČ 130 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17856;

1.2. Aplikací (dále jen „Aplikace“) se rozumí internetová aplikace s názvem FITJOY.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří poskytování personalizovaného online cvičení, výživového plánu, motivačního programu a poradenství a je dostupná z internetové domény www.fitjoy.cz;

1.3. Službami (dále je „Služby“) se rozumí zpřístupnění Aplikace, odborné poradenství a další služby, které Poskytovatel nabízí v rámci programu nutričního a kondičního poradenství FITJOY (dále jen „Program FITJOY“);

1.4. Smlouvou (dále je „Smlouva“) se rozumí smlouva uzavřenou mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí poskytování Služeb Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP;

1.5. „Licence“ znamená výhradní licenci k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP;

1.6. „Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou osobu nebo fyzickou osobu starší 18 let odlišnou od Poskytovatele, která užívá Aplikaci;

1.7. „Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část Aplikace, která je Uživateli přístupná po zadání přihlašovacích údajů;

1.8. „Členství“ znamená předplatné Služeb v rozsahu blíže specifikovaném typem Členství;

1.9. „Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Aplikace při zřizování uživatelského účtu prostřednictvím Aplikace a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného Aplikací;

1.10. „Občanský zákoník“ znamená český zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s poskytováním služeb v rámci Programu FITJOY.

2.2. Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli Služby odborně a pečlivě. Pracovníci Poskytovatele a jsou povinni vůči Uživateli jednat v souladu se základními hodnotami Programu FITJOY, které jsou dostupné na webových stránkách www.fitjoy.cz.

2.3. Uzavřením Smlouvy a získá Uživatel přístup do Aplikace a nárok na čerpání Služeb v rozsahu stanoveném Smlouvou. Dokončením registrace Uživatel akceptuje tyto VOP jako nedílnou součást smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Používáním Aplikace Uživatel zároveň potvrzuje, že se seznámil a porozuměl zásadám ochrany soukromí FITJOY, které jsou začleněny do samostatné sekce internetové domény www.fitjoy.cz v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob.

2.4. Před čerpáním Služeb je důležité, aby si Uživatel uvědomil, že čerpáním Služeb souhlasí s přijetím určitých omezení právní a zdravotní odpovědnosti, která jsou dále vysvětlena v těchto VOP.

3. Zdravotní doporučení a vyloučení odpovědnosti

3.1. Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“), ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Uživatel je povinen se poradit o užívání Aplikace se svým lékařem, a to zejména pokud Uživatelův zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový nebo pohybový režim. O těchto skutečnostech je uživatel povinen informovat pracovníka Poskytovatele prostřednictvím Aplikace nebo v rámci telefonické konzultace.

3.3. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že je starší 18 let a není si vědom závažného zdravotního omezení neslučitelného s čerpáním Služeb. Poskytovatel tímto Uživatele informuje, že Aplikace ani Služby nejsou určeny pro osoby mladší 18let a osoby s vážnými zdravotními omezeními.

3.4. Používání Aplikace je na vlastní riziko Uživatele a Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za újmu způsobenou užíváním aplikace ani žádné záruky, že konkrétní obsah či funkcionalita Aplikace jsou pro Uživatele vhodné.

3.5. V případě slabosti, závrati, bolesti nebo dušnosti kdykoliv během cvičení nebo alergické reakce na potravinu doporučenou Aplikací, Poskytovatel Uživateli doporučuje čerpání Služeb přerušit a vyhledat odbornou pomoc; o této skutečnosti je Uživatel povinen informovat pracovníka Poskytovatele. Další užívání Aplikace by Uživatel měl konzultovat s ošetřujícím lékařem.

4. Průběh poskytování služeb

4.1. Uzavření smlouvy mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá prostřednictvím vyplnění registračního formuláře na webových stránkách www.fitjoy.cz.

4.2. Smlouva je uzavřena dokončením registrace a kliknutím na tlačítko „VYTVOŘIT ÚČET PŘES EMAIL“ nebo VYTVOŘIT ÚČET PŘES FACEBOOK“.

4.3. Po dokončení registrace je Uživateli vytvořen Uživatelský účet a Uživatel se stává registrovaným Uživatelem. Uživatel musí poskytnout úplné a přesné registrační údaje a upozornit Poskytovatele, pokud se tyto informace v budoucnu změní.

4.4. Poskytovatel poskytuje Uživateli časově omezenou, výhradní licenci k užívání Aplikace za účelem přístupu a využívání obsahu Aplikace Uživatelem v souladu s účelem, k jakému je Aplikace určena, a to výhradně pro osobní a nekomerční účely Uživatele. Tato licence je výhradně osobní a nesmí být přidělena ani sublicencována nikomu jinému.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že veškerý obsah webových stránek fitjoy.cz a Aplikace (dále jen „Obsah“) je chráněn autorskými právy podle platných právních předpisů. Uživatel nesmí žádnou část Obsahu kopírovat, ukládat, rozšiřovat, zpřístupňovat třetím osobám nebo jakkoli komerčně využívat bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele. Pro více informací o možných komerčních využitích kontaktujte Poskytovatele na adrese info@fitjoy.cz.

4.6. Uživatel je výhradně zodpovědný za veškerou činnost v rámci svého účtu, včetně jakékoli činnosti neoprávněných uživatelů. Uživatel je zodpovědný za ochranu svých přihlašovacích údajů před zneužitím. Poskytovatel nenese odpovědnost za jejich případné zneužití na uživatelské straně. Pokud se Uživatel dozví o neoprávněném přístupu k Uživatelskému účtu, musí o dané skutečnosti informovat Poskytovatele prostřednictvím emailové adresy podpora@fitjoy.cz a urychleně si změnit heslo.

4.7. Uživatel nesmí provádět žádná opatření, kroky či jednání, která by narušila nebo poškodila Aplikaci nebo službu FITJOY. Všechna práva, která Poskytovatel výslovně neposkytuje, jsou vyhrazena.

4.8. Poskytovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit uživatelský účet Uživateli.

4.9. Poskytovatel má právo Aplikaci nebo její část po předchozím upozornění Uživatele odstavit, změnit a/nebo znepřístupnit z příslušné internetové adresy, a to z jakéhokoliv důvodu. V případě, že odstavení Aplikace výrazně sníží kvalitu poskytovaných služeb, má Uživatel právo na odpovídající náhradu v podobě časově omezeného prodloužení Licence.

4.10. Uživatel je povinen v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb. V případě Služeb, jejichž poskytování vyžaduje dodržování určitého režimu např. telefonická nebo video konzultace (dále jen „Konzultace“), je povinen se účastnit domluvených Konzultací. Nebudete-li Uživatel poskytovat nezbytnou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

4.11. Uživatel má nárok změnit zarezervovaný termín Konzultace do 24 hodin před začátkem Konzultace. V případě, že tak neučiní a na Konzultaci se nedostaví, počítá se tato Konzultace jako vyčerpaná bez nároku na jakékoli náhrady.

4.12. Poskytovatel nezaručuje dosažení kýženého výsledku (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů) užíváním Aplikace, neboť toto je ovlivněno řadou faktorů, které nejsou pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 4.10. se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

5. Platební podmínky

5.1. Zakoupením Členství získává Uživatel licenci k užívání Aplikace po dobu třicet jedna (31) kalendářních dnů počínaje datem zakoupení Členství včetně.

5.2. Za užívání Aplikace je Uživatel povinen uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele platným v době poskytování Služeb. Uživatel má nárok obdržet od Poskytovatele potvrzení o zaplacení.

5.3. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Uživatel povinen uhradit celou cenu objednaného Členství Poskytovateli platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem před začátkem čerpání Služeb. Dohodne-li se Uživatel s Poskytovatelem na bezhotovostní platbě, musí být cena Členství připsána na účet Poskytovatele v den splatnosti.

5.4. Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictvím Aplikace nebo platební brány propojené s Aplikací, se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Poskytovatele.

5.5. V ceně Členství nejsou zahrnuty služby, které neposkytuje Poskytovatel a které nejsou podmínkou pro řádné čerpání Služeb (dále jen „Podmiňující výkon“), ledaže by bylo výslovně sjednáno, že určitá služba je v ceně zahrnuta. Poskytovatel může doporučit zakoupení určitého zboží v souvislosti s poskytováním služeb. Toto doporučení však není podmínkou řádného čerpání služeb.

5.6. Uživatel smí v rámci svého Uživatelského účtu zakoupit maximálně jedno Členství zároveň.

5.7. Cena bude účtována cena v souladu s fakturačními podmínkami, se kterými Uživatel souhlasil v době, kdy si aktivoval placené Členství a platným ceníkem určený Poskytovatelem, který je stanoven níže.

  1. Členství FITJOY - 450 Kč/měsíc
  2. Telefonická/video konzultace na požádání - 299 Kč/konzultace

5.8. Zakoupením Členství se aktivuje automatická platba. Platba bude automaticky účtována po skončení předplaceného období na stejný typ Členství jako bylo zakoupeno. O této skutečnosti je Uživatel informován v průběhu zakoupení Členství a elektronickou poštou na zadanou adresu.

5.9. Na opakovanou platbu se nevztahují slevové kódy uplatněné Uživatelem při koupi prvního měsíce Členství, pokud není uvedeno jinak.

5.10. Automatická platba může být Uživatelem kdykoli zrušena. Zrušení nabývá účinnosti počínaje počátkem příštího fakturačního období, což znamená, že neexistují žádná částečná měsíční navrácení poplatků.

5.11. Uživatel má nárok obdržet od Poskytovatele elektronickou poštou na smluvenou adresu potvrzení o proběhlé automatické platbě, které bude obsahovat označení předmětu Služby, její rozsah, cenu za provedení Služby a termín plnění.

5.12. Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit Členství bez nároku na vrácení již zaplacených poplatků, neboť ty byly použity na sestavení Uživatelova Programu a náklady související s Uživatelovou objednávkou. Výjimky z tohoto pravidla určuje článek 6 těchto VOP a článek 5.14.

5.13. Uživatel má právo na úplné vrácení ceny Členství v prvních čtrnácti (14) dnech platnosti prvního aktivovaného Členství, a to bez udání důvodů. Toto právo se nevztahuje na automaticky obnovené Členství. Pokud má Poskytovatel důvodné podezření na porušení těchto VOP Uživatelem, může odmítnout vrácení zaplacené částky.

5.14. Poskytovatel může nabízet speciální nabídky, které jsou účtovány za zvýhodněnou cenu. Tyto nabídky mohou mít bezplatné zkušebního období. V takových případech se začne cena speciální nabídky účtovat na konci bezplatného zkušebního období. Tyto podmínky budou vždy zveřejněny v průběhu registrace před dokončením platby.

6. Reklamace a odstoupení od smlouvy

6.1. Vůči Poskytovateli je Uživatel oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“), a to prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@fitjoy.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti Poskytovatele. Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb, způsobu jejich poskytování i postupu konkrétního pracovníka Poskytovatele.

6.2. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník sepíše o každé Reklamaci reklamační protokol s náležitostmi podle čl. 7.10. Uživatel má právo obdržet stejnopis reklamačního protokolu.

6.3. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o Reklamaci do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Uživatel s Poskytovatelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

6.4. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Uživateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb.

6.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom Uživatele informuje s příslušným odůvodněním. Nesouhlasí-li Uživatel s vyřízením Reklamace, je oprávněn požádat Poskytovatele o přezkoumání Reklamace elektronickou poštou na adrese info@fitjoy.cz. Poskytovatel v takovém případě přezkoumá reklamační protokol a další doklady o Reklamaci, prověří správnost vyřízení Reklamace a v případě, že ji uzná zcela nebo zčásti jako oprávněnou zjedná nápravu a informuje o tom Uživatele; v opačném případě Poskytovatel vyrozumí Uživatele, že Reklamaci ani po přezkoumání neuznává, a připojí příslušné odůvodnění. Přezkum Reklamace zajistí Poskytovatel ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti. Přezkumné řízení podle tohoto článku představuje fakultativní postup, který může Uživatel, ale nemusí využít; nevyužije-li ho, nemá to žádný vliv na jeho práva daná těmito Obchodními podmínkami nebo zákonem.

7. Rozsah práv z vadného plnění

7.1. Vystupuje-li Uživatel vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah jeho práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 7.2 - 7.10 (a to nad práva, která mu dává čl. 6) a dále ustanovení čl. 8 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Nevystupuje-li Uživatel vůči Poskytovateli jako spotřebitel, platí pro rozsah jeho práv z případného vadného plnění Poskytovatele ustanovení čl. 6 a dále příslušná ustanovení Občanského zákoníku. Jako spotřebitel vystupuje Uživatel tehdy, nejedná-li s Poskytovatelem v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

7.2. Poskytovatel odpovídá za to, že Služby nemají při poskytnutí vady. Poskytovatel zejména odpovídá, že v době, kdy Služby Uživatel čerpá, (i) mají Služby vlastnosti, které si s Poskytovatelem ujednal, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Poskytovatel (případně výrobce součásti Služeb) popsal nebo které je Uživatel očekával s ohledem na povahu Služeb na základě reklamy, (ii) se Služby hodí k účelu, který pro jejich použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se služby tohoto druhu obvykle používají, (iii) Služby odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Služby jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a (v) Služby vyhovují požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od počátku čerpání Služeb, má se za to, že Služba byla vadná již při od začátku.

7.4. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u poskytnutých Služeb v době dvaceti čtyř měsíců od čerpání Služeb. Práva z vadného plnění vám však nelze přiznat, neoznámí-li vady Poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do dvou let od čerpání Služeb.

7.5. Poskytovatel potvrdí na žádost Uživatele v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení Poskytovatel uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí Poskytovatel v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení Poskytovatel zároveň uvede, že Uživatelova další práva, která se k poskytování Služeb vážou, nejsou dotčena. Potvrzení lze nahradit dokladem o poskytování Služeb obsahujícím uvedené údaje.

7.6. Nemají-li poskytnuté Služby vlastnosti stanovené v čl. 7.2, může Uživatel požadovat nové poskytnutí Služeb bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti poskytnutých Služeb, může požadovat nové poskytnutí jen této součásti; není-li to možné, může odstoupit od smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má právo na bezplatné odstranění vady.

7.7. Právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Služby řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má rovněž právo odstoupit od smluvního vztahu ohledně poskytování Služeb.

7.8. Neodstoupí-li Uživatel od smluvního vztahu nebo neuplatní-li právo na nové poskytnutí Služeb nebo jejich součástí bez vad nebo na jinou nápravu vad, může požadovat přiměřenou slevu. Má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Poskytovatel nemůže znovu poskytnout Služby nebo jejich součást bez vad nebo zajistit jinou nápravu vad, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by Uživateli zjednání nápravy působilo značné obtíže.

7.9. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud před čerpáním Služeb věděl, že Služby mají vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

7.10. Uplatní-li Uživatel právo z vadného plnění, potvrdí mu Poskytovatel v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem Reklamace, jaký způsob vyřízení Reklamace požaduje, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. Poskytovatel je dále povinen vydat Uživateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

8. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

8.1. Je-li Uživatel spotřebitelem (čl. 7.1), má nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi Uživatelem a Poskytovatelem v souvislosti s poskytováním Služeb.

8.2. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Obchodních podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

9. Změna VOP

9.1. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Poskytovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.

9.2. Smluvní strany tímto ujednávají, že Poskytovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím emailové zprávy odeslané na emailovou adresu zadanou Uživatelem do Aplikace. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Poskytovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.

9.3. V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy, k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.

10. Společná a závěrečná ustanovení

10.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Uživatelem na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí smluvního vztahu Uživatele s Poskytovatelem.

10.2. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

10.3. Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

10.4. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli je Uživatel povinen činit prostřednictvím elektronické pošty, a to i bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Uživateli.

10.5. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce. Poskytovatel i Uživatel jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

10.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti 9. dubna 2018.

V Praze dne 14. 12. 2018,
FIT&JOY s.r.o.